Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej

Wstęp Deklaracji

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zwanej dalej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie

Data publikacji strony internetowej: 2003-10-30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-01-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre pliki PDF opublikowane jako skany dokumentów
 • część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną,
 • część zdjęć i grafik w serwisie nie ma alternatywnych opisów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie.


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją:
  • biały tekst na czarnym tle,
  • żółty tekst na czarnym tle,
  • czarny tekst na żółtym tle,
  • możliwość powiększenia lub pomniejszenia wielkości liter na stronie,
  • zwiększenie czytelności czcionki
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.


Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Koszalinie, prosimy o kontakt pod adres e-mail: Marcin.Ciania@meckoszalin.pl


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Ciania, adres poczty elektronicznej Marcin.Ciania@meckoszalin.pl lub tel. +48 94 347 44 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

Budynek  Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Koszalinie przy ul. Łużyckiej 25 A został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • likwidację barier architektonicznych,
 • stosowne oznakowania,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń budynku dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25 A – lokal usytuowany częściowo na parterze, częściowo na trzech piętrach, budynek nie posiada windy, przy budynku od strony ulicy Łużyckiej wytyczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, parter budynku pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do budynku MEC Koszalin pomoc osobom niepełnosprawnym oferuje personel znajdujący się w Biurze Obsługi Klienta.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin, Polska
Tel.: +48 94 347 44 10, +48 94 347 44 25
E-mail: 
mec@meckoszalin.pl

Strona internetowa: https://www.meckoszalin.pl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciania Marcin
(2022-04-04 10:29:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciania Marcin
(2024-04-02 15:13:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki